International Phonetic Alphabet (Symbols)

Pronunciation Symbols
Vowels Symbols
No. IPA Symbols Bangla Symbols Usage
1 i= happy /hæpi/ ই/ি /হ্যাপি/
2 ɪ= fig /fis/ ই/ি /ফিগ্/
3 i:= see /si:/ ঈ/ী /সী/
4 e = ten /ten/ এ/ে /টেন্/
5 æ= cat /kæt/ অ্যা/্যা /ক্যাট্/
6 ɑ:= far /fɑ:(r)/ আ:/া: /ফা:(র্)/
7 ɒ= lot /lɒt/ /লট্/
8 ɔ:= saw /sɔ:/ অ:/: /স:/
9 ʊ= put /pʊt/ উ/ুু /পুট্/
10 u= actual /æktʃuəl/ উ/ুু /অ্যাকচুঅ্যাল/
11 u:= boot /bu:t/ ঊ/ূূ বূট
12 ʌ= cut /kʌt/ আ/া /কাট্/
13 ɜ:= bird /bɜ:d/ অ্য/্য /ব্যড্/
14 ə= about /əbaʊt/ অ্যা/্যা /অ্যাবাউট্/
Phonetic Symbols Diphthongs (two vowels together)
15 eɪ= fade /feɪd/ এ+ই/ে+ই /ফেইড্/
16 əʊ= go /gəʊ/ অ্যা+উ /গ্যাউ/
17 aɪ= five /faɪv/ আ+ই /ফাইভ্/
18 ɔɪ= boy /bɔɪ/ অ+ই /বই/
19 aʊ = now /naʊ/ আ+উ/া+উ /নাউ/
20 ɪə= near /nɪə(r)/  ই+অ্যা/ি+অ্যা /নি অ্যা(র্)/
21 eə= Chair /tʃeə(r)/ এ+অ্যা/ে+অ্যা /চেঅ্যা(র্)/
22 ʊə= pure /pjʊə(r)/ উ+অ্যা/ু+অ্যা /পিউঅ্যা(র্)/
Consonants Symbols
23 p= cap /kæp/ প্ /ক্যাপ্/
24 b= rub /rʌb/ ব্ /রাব্/
25 t= fit /fit/ ট্ /ফিট্/
26 d= red /red/ ড্ /রেড্/
27 k= break /breɪk/ ক্ /ব্রেইক্/
28 g= flag /flæg/ গ্ /ফ্ল্যাগ্/
29 ʈʃ= rich /rɪtʃ/ চ্ /রিচ/
30 dʒ= badge /bædʒ/ জ্ /ব্যাজ্/
31 f= life /laaɪf/ ফ্ /লাইফ্/
32 v= wave /weɪv/ ভ্ /উএইভ্/
33 θ= myth /mɪθ/ থ্ /মিথ্/
34 ð= bathe /beɪð/ /বেইদ/
35 s= fuss /fʌs/ /ফাস/
36 z= zoo /zu:/ /জূ/
37 ʃ= fish /fɪʃ/ /ফিশ/
38 ʒ=‌ vision/'vɪʒ‌n/ জ্ /ভিজ্ন্/
39 h= hat/hæt/ হ্ /হ্যাট্/
40 m= fame /feɪm/ /ফেইম/
41 n= fɪn /fɪn/ /ফিন/
42 ŋ= ring/riŋ/ /রিং/
43 l= Life/laɪf/ - file/fail/ /লাইফ/-/ফাইল/
44 r= run/rʌn/- red/rɛd/ /রান/-/রেড/
45 (r)= far /fɔ:(r)/ (র) /ফা:/
46 j=yes/jes/ ই+এ /ইয়েস/
47 w = won/wʌn/ উ+আ /উআন্/


Post a Comment

Previous Post Next Post